Jolanta Kovářová

Objednávkou vzdělávací akce na webovém rozhraní www.jolanta.cz(dále jen „webové rozhraní“) nebo jiným dostupným způsobem přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)

Jolanta Kovářová

Čeladná 791, 73912 Čeladná
IČ: 65507916
DIČ: CZ65507916
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném na Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí,

Úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona: 

Adresa pro doručování: Jolanta Kovářová Čeladná 791, 73912 Čeladná
Telefonní číslo: +420 605 363 363
Kontaktní e-mail: info@jolanta.cz
(dále jen „poskytovatel„).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy„), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník„), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.

1.2. Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, pobytové semináře, besedy, konference.

1.3. Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.

1.4. Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.5. V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.6. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

1.7. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.8. Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní www.jolanta.cz je uveden seznam vzdělávacích akcí včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.

2.2. Prezentace mých služeb je informativního charakteru a nejedná se o můj návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3. Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní.

2.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři a vaše kontaktní údaje.

2.5. Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.6. Pokud buu mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžu vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžu odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.7. Ceny vzdělávacích akcí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsem povinná vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazuji právo odstoupit od smlouvy.

2.8. Pokud bude objednaná vzdělávací akce před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněna, budu vás o této skutečnosti informovat.

2.9. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

3. Platební podmínky

3.1. Cenu vzdělávací akce lze uhradit:

3.2. Na platbu po konání vzdělávací akce není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem.

3.3. Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete nést v plné výši vy. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po mně, bude vám vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.

3.4. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do sedmi pracovních dnů od podání objednávky dle článku 2.5. obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet.

3.5 Slevové kódy platí na nákup ve webovém rozhraní jolanta.cz. Zadávají se v prvním kroku košíku do formulářového pole označeného Slevový kód. Lze použít vždy jen jeden kód na jednu objednávku. Mají stanovený termín platnosti. Mohou být svázané pro použití s přihlášením objednatele.

3.6. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených odběratelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těm účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).

3.8. Platba je možná v českých korunách (Kč).

4. Zrušení a změny smlouvy

4.1. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.2. Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

4.3. O zrušení závazné objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem na info@jolanta.cz či doporučenou poštou adresovanou na sídlo společnosti).

4.4. V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazuji právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním vzdělávací akceVýše stornopoplatku
90 a více200 Kč
89 – 6130 % ceny vzdělávací akce
60 – 3150 % ceny vzdělávací akce
30 a méně100 % ceny vzdělávací akce

4.5. Vyhrazuji si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akci (dále jen „lektor“), vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách vás budu informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.6. Vyhrazuji si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce.

4.7. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena vzdělávací akce (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny vzdělávací akce nesete v plné výši vy (to neplatí v případě, že byla smlouva zrušena z důvodů na mé straně). Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce.

5. Podmínky účasti na vzdělávacích akcích organizovaných poskytovatelem

5.1. Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu před termínem konání vzdělávací akce. Podmínkou pro převod je můj souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu mě kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce.

5.2. V průběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.3. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4. Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.

5.5. Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:

5.7. Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazuji se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán poštou.

5.8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávacího kurzu vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

5.9. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávacího kurzu, nebo informace, které v průběhu vzdělávacího kurzu získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.10. Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny mým autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. Registrace na webovém rozhraní

6.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

6.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může být bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

6.3. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat vzdělávací akce, sledovat objednané vzdělávací akce a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

6.4. Vezměte na vědomí, že mám právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

7. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

7.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

7.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsem oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

7.4. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. K poskytování služeb jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění.

8.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.3. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.2. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.4. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami.

8.6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z mé strany vám budu doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste mi sdělili.

8.7. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2023.